Site Web en PHP pour présenter des photos https://superflux.antopie.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

27 lines
1.8 KiB

<?php
/**
* Polish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* @package PHPMailer
*/
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Błąd SMTP: Nie można przeprowadzić uwierzytelnienia.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Błąd SMTP: Nie można połączyć się z wybranym hostem.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Błąd SMTP: Dane nie zostały przyjęte.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Wiadomość jest pusta.';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Nieznany sposób kodowania znaków: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nie można uruchomić: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Brak dostępu do pliku: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Nie można otworzyć pliku: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Następujący adres Nadawcy jest nieprawidłowy: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nie można wywołać funkcji mail(). Sprawdź konfigurację serwera.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Nie można wysłać wiadomości, ' .
'następujący adres Odbiorcy jest nieprawidłowy: ';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Należy podać prawidłowy adres email Odbiorcy.';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = 'Wybrana metoda wysyłki wiadomości nie jest obsługiwana.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Błąd SMTP: Następujący odbiorcy są nieprawidłowi: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Błąd podpisywania wiadomości: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() zakończone niepowodzeniem.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Błąd SMTP: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nie można ustawić lub zmodyfikować zmiennej: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Brakujące rozszerzenie: ';