Site Web en PHP pour présenter des photos https://superflux.antopie.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

27 lines
2.1 KiB

<?php
/**
* Armenian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* @package PHPMailer
* @author Hrayr Grigoryan <hrayr@bits.am>
*/
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP -ի սխալ: չհաջողվեց ստուգել իսկությունը.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP -ի սխալ: չհաջողվեց կապ հաստատել SMTP սերվերի հետ.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP -ի սխալ: տվյալները ընդունված չեն.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Հաղորդագրությունը դատարկ է';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Կոդավորման անհայտ տեսակ: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Չհաջողվեց իրականացնել հրամանը: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Ֆայլը հասանելի չէ: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Ֆայլի սխալ: ֆայլը չհաջողվեց բացել: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Ուղարկողի հետևյալ հասցեն սխալ է: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Հնարավոր չէ կանչել mail ֆունկցիան.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Հասցեն սխալ է: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' փոստային սերվերի հետ չի աշխատում.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Անհրաժեշտ է տրամադրել գոնե մեկ ստացողի e-mail հասցե.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP -ի սխալ: չի հաջողվել ուղարկել հետևյալ ստացողների հասցեներին: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Ստորագրման սխալ: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP -ի connect() ֆունկցիան չի հաջողվել';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP սերվերի սխալ: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Չի հաջողվում ստեղծել կամ վերափոխել փոփոխականը: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Հավելվածը բացակայում է: ';